Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2016 ilk sahur ne zaman? Ramazan duası

11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazanın ilk günü ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Ramazan duası gibi soruların cevabı haberimizde.

Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2016 ilk sahur ne zaman? Ramazan duası

11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor! Müslümanların oruçlu olarak geçireceği Ramazan'da hem açlıkla hem de nefislerimizle savaşacağız. Aynı zamanda da düşkünlerin, yoksulların, miskinlerin sevindirileceği Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? Ramazan'ın ilk günü ne zaman, Ramazan duası gibi detayları haberimizde bulacaksınız.

Ramazan ne zaman başlıyor?

2016 Ramazan'ın ilk günü ne zaman sorusu sonunda yanıt buldu. Tüm müslümanlar için çok büyük bir değeri olan Ramazan ayı 2016 yılında 6 Haziran 2016'da başlayacak. Yani İlk sahur 6 Haziran gecesi yapılacak. İlk oruç da 6 Haziran günü tutulacak.

Ramazan duası

Ramazan Duası,  Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan bir tanesidir. Genellikle ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu mühim bir aydır. Böyle güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. Ramazan ayını bütün Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için bağımlılıklar kazanılmalıdır. Bunun için tabi ilk önce günahların af olunması isesası ve sonrası âlemlerin Rabbi olan ulu Mevla'dan bağışlamayı dilemek lazım olur. 
Ramazan Duası ve Anlamı

Allâhümme inni es’elüke bismikel Hüsna
Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh
Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an
Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym
Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm
Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz
Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram
Yâ Bâriül Musavvir
Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase
Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr
Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd
Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl
Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr
Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk
Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş
Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr
Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ
YÂ Bedi, bediy’as semâvâti vel ard
Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt
Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
Yâ Samed, Allâhüs samed
Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba
Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym.

Ramazan Duası Anlamı

Ey Rabbim! 
Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
Ey Rabbim senden başka ilah yoktur 
Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin. 
Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin. 
Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. 
Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır. 
Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir 
Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir 
Ey şekil veren Allah'ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin. 
Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin 
Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!
Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur. 
Hay ve Kayyum olan Allah'ım! 
Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim! 
Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim! 
Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın.
Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah'ım! Sen muktedirsin 
Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin.
Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin 
Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin 
Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin 
Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin 
Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah'ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin. 
Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin 
Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin 
Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!
Ey her şeyin dayanağı olan Allah'ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin.
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin. 
Ey bakıp gözeten Allah'ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin. 
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin 
Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin. 
Ey yoktan var eden Allah'ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda bulanan o kullarını mutlaka seversin 
Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. 
Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
Ey Hakk olan Allah'ım! Ey Melik olan Allah'ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek sensin. 
Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah'ım
Ey tek olan Allah'ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin. 
Ey günahları af edip bağışlayan Allah'ım!  Sen affedenlerin en hayırlısısın. 
Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah'ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin. 
Ey Baki olan Allah'ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin. 
Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah'ım! Tek olan sadece sensin.
Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah'ım! Rızk veren yalnız sensin.
Ey herkese yol gösteren Allah'ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru yola gösterecek olan sensin. 
Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin. 
Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de bilen sensin.
Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin. 
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin. 
Ey hükmün sahibi olan Allah'ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin. 
Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah'ım! Herkesin hesabını en iyi bilen tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah'ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elindedir.
Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah'ım! Kulları öldürmek de yalnız sensin kudret elindedir. 
Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
Ey zatı ile kaim olan Allah'ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin eşin ve hiç bir benzerin yoktur 
Ey misli olmayan Allah'ım!  Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın. 
Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.

RAMAZAN DA KUR'AN-I KERİMİN YERİ

Ramazan ayını kıymetli kılan unsurlardan birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Tanrı Kur'an'da"Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu hatalıtan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Tanrı doğrulusunda insanlara nasihat vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu sebeple Kur'an insan için yaşami değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Tanrı'ın bildirdiği vazife ve yükümlülüklerimızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha fazla özen gösterirler. Bunun için evlerde ya da camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim adı verilir. Ardındanhatim duası yapılır. Müslümanlar asırlar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak tanımlanır. Yüce Tanrı Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" bulunduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Tanrı'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin ehemmiyetini belirtmiştir.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.